ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY RODZICÓW DZIECI DO LAT 8 – nowelizacja Kodeksu pracy 2022

Nadchodzą ułatwienia dla rodziców dzieci w wieku do lat 8.

Czy nowelizacja wprowadzi tzw. pracę zdalną dla rodziców najmłodszych?

‘Praca zdalna’ to potoczne określenie. W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy mowa zaś o ELASTYCZNEJ ORGANIZACJI PRACY.

Rozwiązanie to jest skutkiem unijnej dyrektywy 2019/1158. Cel jest zacny, mianowicie: zapewnienia równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu  pracy. Dyrektywa zakłada ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Co oznacza elastyczna organizacja czasu pracy?

Za elastyczną organizacje pracy uważa się:

– indywidualny rozkład czasu pracy (art. 142 KP)

– tzw. ruchomy rozkład czasu pracy (art. 140[1] KP)

– telepracę

– przerywany system czasu pracy (art. 139 KP)

– system skróconego tygodnia pracy (art. 143 KP)

– system pracy weekendowej (art. 144 KP)

– obniżenie wymiaru czasu pracy

Kto będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zastosowanie do niego elastycznej organizacji czasu pracy?

Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, podając przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

W jakiej formie składamy wniosek i co powinien zawierać?

Wniosek składamy w formie elektronicznej lub papierowej.

We wniosku wskazuje się:

– imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;

– przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej

organizacji pracy;

– termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej

organizacji pracy;

– rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać

Czy pracodawca może nie uwzględnić wniosku?

Pracodawca może nie uwzględnić wniosku, jednak rozpatrując go powinien wziąć pod uwagę potrzeby pracownika oraz potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy  wykonywanej przez pracownika.

Pracodawca informuje pracownika, w postaci papierowej lub elektronicznej, o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy, niż wskazany we wniosku – 7 dni na odpowiedź.

Czy po uzyskaniu zgody na elastyczną organizację pracy, pracownik może powrócić do poprzedniego trybu organizacji pracy?

Pracownik ma prawo, by o to wnioskować. Pracownik korzystający z elastycznej organizacji pracy może w każdym czasie złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o powrót do poprzedniej organizacji pracy przed upływem wskazanego uprzednio terminu, gdy uzasadnia to zmiana okoliczności będąca podstawą do korzystania przez pracownika z elastycznej organizacji pracy.

Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek o powrót do poprzedniej organizacji?

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku. Pracodawca po rozpatrzeniu wniosku (biorąc pod uwagę potrzeby pracownika i zakładu pracy), informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu albo przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku albo o możliwym terminie powrotu do pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

UWAGA!

Złożenie przez pracownika wniosku o elastyczną organizację pracy nie może stanowić:

– przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę,

– przyczyny uzasadniającej prowadzenie przygotowania do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia

Źródła:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25.07.2022 r.

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25.07.2022 r.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855413#12855413