Błąd medyczny – definicja, konsekwencje i pomoc prawna

Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny to nieumyślne działanie lub zaniechanie osoby wykonującej zawód medyczny, które:

 • jest sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną,
 • nie uwzględnia należytej staranności,
 • powoduje szkody dla zdrowia pacjenta.

Błędy medyczne mogą mieć różne charakter:

 • Diagnostyczne: np. błędna diagnoza choroby, niewłaściwa interpretacja wyników badań.
 • Terapeutyczne: np. źle dobrana dawka leku, niewłaściwie wykonany zabieg chirurgiczny.
 • Organizacyjne: np. brak odpowiedniej dokumentacji medycznej, błędy w komunikacji między personelem medycznym.
Pracownicy służby zdrowia

Konsekwencje prawne błędu medycznego

Konsekwencje prawne błędu medycznego mogą być zarówno cywilnoprawne, jak i karne.

Odpowiedzialność cywilnoprawna błędu medycznego

Pacjent, który ucierpiał na skutek błędu medycznego, może dochodzić odszkodowania od osoby, która go popełniła, a także od placówki medycznej, w której do niego doszło. Podstawą odpowiedzialności cywilnoprawnej jest art. 415 kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej wynagrodzenia.

Odpowiedzialność cywilnoprawna opiera się na zasadzie winy, co oznacza, że pacjent musi udowodnić, że:

 • Doszło do błędu medycznego.
 • Błąd ten był zawiniony przez osobę wykonującą zawód medyczny.
 • Błąd ten spowodował szkodę dla pacjenta.

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od wielu czynników, takich jak:

 • Rodzaj i nasilenie szkody
 • Wiek i stan zdrowia pacjenta
 • Koszty leczenia i rehabilitacji
 • Zmniejszenie zarobków pacjenta
 • Ból i cierpienie pacjenta
Błędy medyczne, w szpitalu

Odpowiedzialność karna

W niektórych przypadkach błąd medyczny może stanowić przestępstwo. Przykładem może być:

 • Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 kodeksu karnego)
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kodeksu karnego)
 • Uszkodzenie ciała (art. 156 kodeksu karnego)

Odpowiedzialność karna opiera się na zasadzie winy, co oznacza, że prokurator musi udowodnić, że:

 • Doszło do błędu medycznego.
 • Błąd ten był zawiniony przez osobę wykonującą zawód medyczny.
 • Błąd ten spowodował szkodę dla pacjenta.

Kara za błąd medyczny może wynosić od grzywny do pozbawienia wolności do lat 5.

Pomoc prawna dla lekarzy i personelu medycznego w Szczecinie

Adwokat Marta Walczak jest doświadczonym prawnikiem w Szczecinie, który specjalizuje się w obronie lekarzy i personelu medycznego. Posiada ona bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o błędy medyczne i pomaga zarówno pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia.