Skazany w celi

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Często spotykam się z pytaniami od moich klientów w kancelarii w Szczecinie takimi jak: Czy można wcześniej wyjść na wolność? Czy muszę odbyć całość kary? Po jakim czasie mogę starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Odpowiadając na powyższe pytania – tak, jest taka możliwość, poniżej opisałam szczegółowo kiedy, w jaki sposób i kto może się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Kto może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Zasadniczo o dobrodziejstwo warunkowego przedterminowego zwolnienia może ubiegać się skazany, który odbył połowę kary.

W razie wymierzenia kary na czas nie krótszy niż 25 lat – odbycie co najmniej 15 lat kary uprawnia do ubiegania się o przedterminowe zwolnienie.

W przypadku recydywistów – odbycie 2/3 kary.

W wypadku multirecydywistów, sprawców określonych w art. 64a kodeksu karnego (zbrodnia zabójstwa w zw. ze zgwałceniem, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat oraz skazanego, wobec którego wydano prawomocne postanowienie stwierdzające, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności przedterminowe zwolnienie możliwe jest po odbyciu 3/4 kary.

W wypadku skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności okres, po którym dopuszczalne jest warunkowe zwolnienie, wynosi 30 lat.

Zakład karny

Przesłanki

Przesłanki formalne

Przesłanki formalne stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia dotyczą minimum okresu odbywania kary, koniecznego do zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Nie oznacza to jednak, że są wystarczające do uzyskania warunkowego zwolnienia. By udzielić zwolnienia Sąd oceni także tzw. przesłanki materialne.

Przesłanki materialne

Przesłanki materialne pozytywnego rozpatrzenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Materialną przesłanką możliwości zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia jest tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna (art. 77 § 1). Sąd powinien dojść do przekonania, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Nowelizacja z 20.02.2015 r. dodatkowo wprowadza warunek stwierdzenia, że skazany będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego.

Należy spodziewać się, że w miejscu zamieszkania skazanego zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy przez kuratora. Na udzielenie warunkowego zezwolenia wpływa także zachowanie osadzonego w zakładzie karnym (ilość wniosków nagrodowych, ilość wniosków o ukaranie), opinia Dyrektora Zakładu Karnego.

Okres próby

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Jeżeli skazanym jest osoba określona w art. 64 § 2 lub art. 64a kodeksu karnego, okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. W razie warunkowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności w wymiarze 25 lat lub surowszym okres próby wynosi 10 lat. W razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności okres próby trwa dożywotnio.

więzienie

Wniosek o przedterminowe zwolnienie

Wniosek o przedterminowe zwolnienie może sporządzić osadzony, kurator sądowy, wychowawca, Dyrektor Zakładu Karnego, bądź obrońca osadzonego. Wniosek taki kieruje się do sądu penitencjarnego (odpowiedni wydział Sądu Okręgowego). Opłata od wniosku to koszt 45 zł.

Podsumowanie

Przedterminowe zwolnienie to złożony proces, który wymaga spełnienia wielu warunków. W Szczecinie, jak i w całej Polsce, pomoc adwokata może okazać się nieoceniona. Adwokat Marta Walczak specjalizuje się w sprawach karnych w Szczecinie może pomóc w przygotowaniu wniosku, reprezentowaniu przed sądem oraz doradztwie w zakresie warunków zwolnienia.