wypowiedzenie umowy zlecenia

Pytanie, które bardzo często zadają pracodawcy zatrudniający również na podstawie umów zlecenia to: jak skutecznie wypowiedzieć taką umowę?

Za tym pytaniem, padają kolejne:

  1. Czy przy wypowiedzeniu umowy zlecenia muszę zachować termin wypowiedzenia?
  2. Czy zleceniobiorca musi podpisać wypowiedzenie umowy zlecenia?
  3. Czy muszę podawać powody wypowiedzenia umowy zlecenia?
  4. Czy z tytułu zakazu konkurencji zleceniobiorca może żądać ode mnie zapłaty?

PONIŻEJ PODAJĘ ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE ROZTERKI ZLECENIODAWCÓW.

CZY WYPOWIEDZENIE ZLECENIA MA SKUTEK NATYCHMIASTOWY?

Umowę zlecenia przed upływem czasu jej obowiązywania może wypowiedzieć tak zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia (chyba że co innego wynika z postanowień umowy). Gdy umowa nie zawiera postanowień co do okresów wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym.

Dla bezpieczeństwa i pewności warto zawrzeć stosowne zapisy o sposobie rozwiązania/wypowiedzenia umowy. Wprzeciwnym razie obowiązują rozwiązania przewidziane w Kodeksie cywilnym (jak wyżej).

CZY MOGĘ ROZWIĄZAĆ UMOWĘ ZLECENIA ZA POROZUMIENIEM STRON?

Pracodawcy błędnie zakładają, że umowę zlecenia możemy rozwiązać za porozumieniem stron. Nie istnieje takie termin prawny, jak „rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem” – termin ten dotyczy umów o pracę, ALE z uwagi na zasadę swobody umów oczywiście można takie porozumienie zawrzeć. Najczęściej sposób ten stosuje się, kiedy jeszcze chce się ustalić np. okres wypowiedzenia, bo np. zleceniodawca pozwala, by zleceniobiorca jeszcze 2 tygodnie wykonywał zlecenie i po prostu zarabiał.

W JAKI JESZCZE SPOSÓB MOGĘ ZAKOŃCZYĆ UMOWĘ ZLECENIA?

Umowa zlecenia może zostać zakończona na DWA sposoby (poza powyżej opisanym):

  1. Wskutek jej wykonania – najbardziej oczywista i najmniej problematyczna forma skończenia stosunku zlecenia
  2. W drodze wypowiedzenia

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA, CZY ZLECENIOBIORCA MUSI PODPISAĆ WYPOWIEDZENIE? CZY W WYPOWIEDZENIU MUSZĘ WSKAZAĆ POWODY WYPOWIEDZENIA?

Wypowiedzenie umowy zlecenia jest czynnością JEDNOSTRONNĄ, czyli jeśli zleceniodawca wypowiada umowę to podpisuje takie wypowiedzenie osoba uprawniona do reprezentacji zleceniodawcy i albo należy wręczyć wypowiedzenie zleceniobiorcy do rąk własnych za pokwitowaniem. Zleceniobiorca samego wypowiedzenia nie podpisuje, jedynie pokwitowanie odbioru. Można też wysłać wypowiedzenie na adres siedziby działalności zleceniobiorcy bądź na jego adres zamieszkania nadać wypowiedzenie Pocztą Polską, listem poleconym, dodatkowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Obie formy są skuteczną formą wypowiedzenia, ponieważ zleceniobiorca mógł zapoznać się z treścią wypowiedzenia z łatwością.

Dalej trzeba pamiętać, że wypowiedzenie ODPŁATNEJ umowy zlecenia, może nastąpić z tzw. ważnych powodów. Inaczej jeżeli któraś ze stron wypowiedziała odpłatną umowę bez ważnej przyczyny, może to wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę (pod warunkiem że zaistniała szkoda). Dlatego w wypowiedzeniu trzeba napisać, dlaczego wypowiadamy, czyli przykładowo „powodem wypowiedzenia umowy zlecenia jest niewykonanie/nieterminowe wykonanie/opóźnienie w wykonaniu zlecenia (można podać ilość dni, czy miesięcy), które skutkuje utratą zaufania zleceniodawcy do zleceniobiorcy, a nade wszystko stratami po stronie zleceniodawcy (można krótko napisać jakimi stratami)”.

WYNAGRODZENIE Z UMOWY ZLECENIA A JEJ WYPOWIEDZENIE

Oczywiście umowa zlecenia polega na tym, że płacimy wyłącznie za wykonane czynności. Jeśli  zleceniobiorca czynności umówionych nie wykonał, wówczas nie otrzymuje wynagrodzenia. Jak już wspomniano – w umowie niekiedy warto zastrzec stosowne kary umowne w sytuacji opóźnienia wykonania zlecenia, czy w ogóle odstąpienia od jego realizacji przez zleceniobiorcę.  

ZAKAZ KONKURENCJI W UMOWIE ZLECENIA

Co jeśli w umowie zlecenia zawarto zakaz konkurencji, a zleceniobiorca domaga się zapłaty z tego tytułu?

Zawarcie umowy o zakazie konkurencji na okres PO rozwiązaniu umowy zlecenia z OSOBĄ FIZYCZNĄ nie powinno być nieodpłatne, wówczas żądanie zleceniobiorcy może być uzasadnione (choć ostateczna odpowiedź każdorazowo wymaga indywidualnej oceny sytuacji). NATOMIAST inaczej jest w przypadku przedsiębiorców. Jeśli zleceniobiorca zawierał umowę jako przedsiębiorca. Wówczas nie jest wykluczone zawarcie bezpłatnej umowy o zakazie konkurencji na okres po zakończeniu współpracy (wyrok Sądu Najwyższego, który dotyczy właśnie sprawy nieodpłatnego zakazu konkurencji : wyrok z 5 grudnia 2013, V CSK 30/13).

W przypadku wątpliwości zachęcam do kontaktu.